logo ZPAFF
 
facebook facebook szukaj rss
 
 

 

Andrzej Łojko

 

Umowy w zakresie prawa autorskiego

25 September 2013
Wróć

Umowy dotyczące praw autorskich dzielą się na dwa rodzaje analogicznie do podziału majątkowych praw autorskich, na prawo do korzystania z utworu i prawo do rozporządzania utworem - nazywamy je umowami licencyjnymi i umowami rozporządzającymi.

Umowa licencyjna – (w domniemaniu niewyłączna) skutkiem jej jest udostępnienie utworu przez uprawnionego bez wyzbycia się swoich praw do dalszej eksploatacji jego utworu. Uprawnia licencjobiorcę do eksploatacji utworu wyłącznie w zakresie i okresie wskazanym w umowie. (nie wymaga formy pisemnej).

Umowa licencyjna wyłączna – (wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności), ogranicza prawa twórcy do korzystania z utworu wyłącznie w określonych w umowie polach eksploatacji, w ustalonym okresie, a w jego braku do 5 lat. W pozostałym zakresie twórca zachowuje prawa dysponowania utworem.

Umowa o przeniesienie praw – (wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności), pozbawia twórcę prawa do korzystania z utworu wyłącznie w określonych w umowie polach eksploatacji, na stałe. Nabywcy praw przysługuje prawo zbycia lub wyrażania zgody na korzystanie z utworu (udzielania sublicencji) innym podmiotom, oraz dochodzenia naruszeń. 
W pozostałym zakresie twórca zachowuje prawa dysponowania utworem. Na przykład: fotoreporter pracujący w gazecie na etacie przenosi (zgodnie z umową o pracę) swoje prawa majątkowe w zakresie publikacji prasowych na swoją gazetę, wszelkie inne wydawnictwa, jak inne czasopisma,  książki, albumy, plakaty, …. internet itd ...  Prawa pozostają nadal w jego gestii.
Każde dodatkowe wykorzystanie przez pracodawcę zdjęć – np. do internetu – wymaga zgody autora i wypłaty wynagrodzenia.


autor - projekt autor- wykonanie
ZG_ZPAF mstWwa cookies